ชีววิทยา
(ิbiology)

ชีววิทยาเบื้องต้น โครงสร้างและกระบวนการทำงานเพื่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต ระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบต่างๆ  โครงสร้างและหน้าที่ของกรดนิวคลีอิกในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจัดจำแนกชนิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ พฤติกรรม วิวัฒนาการ และนิเวศวิทยา