การควบคุมและป้องกันโรค
(การควบคุมและป้องกันโรค)

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สิ่งแวดล้อมและเชื้อโรค และผลกระทบต่อสุขภาพของประชากร เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสาเหตุ อาการและอาการแสดง การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยเน้นปัญหาและสถานะสุขภาพอนามัยของประเทศไทยเป็นหลัก