วิชาการดำเนินงานและการจัดการครัว
(วิชาการดำเนินงานและการจัดการครัว)