การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ
(Business System Analysis)

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในระบบงานธุรกิจและการวิเคราะห์ระบบ กระบวนการการวิเคราะห์ระบบงาน การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ การศึกษางานปัจจุบัน การใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ ในการวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ การเขียนและการนำเสนอโครงร่างของระบบงานธุรกิจ