สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (1,2/2559)
(อาจารย์กัญณัฏฐ์ สุริยันต์ )

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความเป็นมาของการสัมมนา บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนารูปแบบการจัดสัมมนาต่างๆ การเตรียมอุปกรณ์ สถานที่จัดสัมมนา และการสัมมนาในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ