พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประวัติของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ระบบประมวล บทบาท ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระบบดิจิทัล แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและ เวิล์ดไวด์เว็บ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ History of Computers computer. The components Software types. The Computing system. The role of information and communications technology. The Digital System The Computing platform. The Internet and World Wide Web. And The Cyber ethics and social