การรักษาโรคเบื้องต้น
(การรักษาโรคเบื้องต้น)

ศึกษาแนวคิด หลักการการรักษาเบื้องต้น การประเมินสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค  การช่วยเหลือหรือการปฐมพยาบาล ในผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุและสาธารณภัย การบำบัดด้านหัตถกรรม การบันทึกข้อมูล การคัดกรองผู้มีปัญหาสุขภาพ การส่งต่อ  การให้คำแนะนำ โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และกฎหมายวิชาชีพ