เภสัชวิทยาสาธารณสุข
(เภสัชวิทยาสาธารณสุข)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา  เภสัชจลนศาสตร์ของยา การแบ่งกลุ่มยา ยาสามัญประจำบ้าน อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยาแก่ประชาชนในชุมชน นโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาของสถานบริการสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ในหน่วยบริการสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข ด้านยาและเวชภัณฑ์