วิศวกรรมสุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
(Basic Industrial Hygiene Engineering)

แนวคิดพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ที่จะนำมาใช้ในการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานอุตสาหกรรม เช่น คุณสมบัติของวัตถุต่างๆ และการทดสอบมาตรฐานวัตถุ เป็นต้น