อนามัยสิ่งแวดล้อม
(อนามัยสิ่งแวดล้อม)

หลักการ แนวคิด และความสำคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้ำสะอาด การจัดการน้ำเสีย การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมมลพิษด้านอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน ผลกระทบของมลพิษด้านต่างๆ ต่อสุขภาพอนามัย การอนามัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในระดับครัวเรือนและชุมชน เช่น สุขาภิบาลที่พักอาศัย สุขาภิบาลอาหาร การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค เป็นต้น และการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในระหว่างเกิดและภายหลังการเกิดภัยพิบัติ