การจัดการระบบสารสนเทศทางสุขภาพ
(ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ)

ความหมายแะลความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลทางสาธารณสุข การสื่อสารนทางอิเล็คโทรนิกส์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และฝึกทดลองใช้โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปประมวลผล โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในงานสาธารณสุข สร้างฐานข้อมูลในการใช้โปรแกรมในการสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้น และวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการระบบสารสนเทศทางสุขภาพ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์