การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบการ
(การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบการ)

มาตรการป้องกันความปลอดภัยตามกฎหมาย กระบวนการผลิต กิจกรรม สถานที่และระบบการทำงานของแต่ละอุตสาหกรรม การบ่งชี้อันตราย การประเมินความเสี่ยงและความรุนแรง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและทบทวนวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ การประยุกต์ใช้หลักการและนำระบบความปลอดภัยมาใช้ในงานบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมและการลดอันตรายหรือความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล