การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
(Industrial Hygiene Sampling and Analysis)

หลักการ และวิธีประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เช่น การประเมินความร้อน แสง และเสียง ความสั่นสะเทือน การเก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศ หลักการในการวิเคราะห์และการแปลผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การประเมินอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมในการทำงาน