วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Safety Engineering)

 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจความหมายและความสำคัญของวิธีการควบคุมอุบัติเหตุโดยใช้วิธีการทางวิศวกรรมในการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่เกิดจากสภาพการทำงาน เช่น เครื่องจักร หม้อไอน้ำไฟฟ้า การก่อสร้างอาคาร ที่อับอากาศ ลักษณะการทำงานที่เป็นปัญหาพบบ่อยในโรงงานตามที่กฎหมายความปลอดภัยได้กำหนดไว้