Biochemistry for Public Health
(Biochemistry for Public Health)

เคมีของสารชีวโมเลกุลต่างๆอันได้แก่ คาร์โบไฮเดรต, โปรตีน, ไขมัน, และกรดนิวคลีอิค จลน์ศาสตร์ของเอนไซม์และปฏิกิริยาการเร่งโดยเอนไซม์และโคเอนไซม์ ชีวเคมีของสารอาหารการจัดโครงสร้างของจีโนมและกระบวนการทั้งหมดของการแสดงออกของยีนพร้อมทั้งการควบคุมการแสดงออกของยีนหลัก การทางอณูชีววิทยาและเทคนิคขั้นสูง ความเกี่ยวพันของกระบวนการเมตาบอลิซึมความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึม หลักการและทักษะเชิงปฏิบัติการของการเตรียมบัฟเฟอร์การวัดการดูดกลืนแสง จลน์ศาสตร์ของเอนไซม์ การตรวจวิเคราะห์เลือดและปัสสาวะ เทคนิคทางด้านอณูชีววิทยาและชีวสารสนเทศ