Biostatistics for Pulbic Health
(Biostatistics for Pulbic Health)

  หลักและวิธีการทางชีวสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอข้อมูลเบื้องต้น การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การเปรียบเทียบค่าสัดส่วน การเลือกกลุ่มตัวอย่างและการคำนวณขนาดตัวอย่าง โดยฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การแปลผลและการนำชีวสถิติไปใช้ในงานสาธารณสุขศาสตร์