กฎหมายสาธารณสุข
(กฎหมายสาธารณสุข)

หลักการและแนวคิดของกฎหมายทั่วไป ความสำคัญของกฎหมายสาธารณสุขด้านต่อไปนี้  การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติสาธารณสุข กฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ กฎหมายปกครองและพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข การประยุกต์กฎหมายไปใช้ในงานสาธารณสุข