วิชาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
(631-214 (Industrial Safety))

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

        เพื่อเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในสถานประกอบการ อันตราย อุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน  การวิเคราะห์งานและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ โรคจากการทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน  การออกแบบเพื่อความปลอดภัย นโยบาย และระบบการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย ข้อกำหนดและกฎหมายด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ การนำความรู้ความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ