กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
(กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย )

แนวคิดการสร้างโรงงานให้ปลอดภัย ทำเลที่ตั้งของโรงงาน กระบวนการผลิตของโรงงาน การจำแนกวัตถุดิบ สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต ปัญหาและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น วิธีการป้องกันอันตรายและการควบคุม