กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
(กายวิภาคและสรีรวิทยา 2)

โครงสร้างร่างกายมนุษย์ รูปร่าง ลักษณะ ตำแหน่ง และหน้าที่การทำงานของอวัยวะในระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบหายใจ ไตและการกรองของเสีย ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อ