กายวิภาคและสรีรวิทยา ๑
(กายวิภาคและสรีรวิทยา ๑)

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้น และคำศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ รูปร่าง ลักษณะ ตำแหน่ง และหน้าที่การทำงานของอวัยวะในระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท