ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
(ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข)

หลักการวิจัยทางสาธารณสุขเบื้องต้น เนื้อหาหลักประกอบด้วย การกำหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย ประชากรและตัวอย่างการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล จริยธรรมการวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย การฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัย