การควบคุมมลพิษและการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
(การควบคุมมลพิษและการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม)

  หลักการเผาไหม้ ก๊าซไอเสียและอนุภาคที่ปล่อยออก คุณสมบัติทางเคมีของมลพิษทางอากาศผลที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ การควบคุมมลพิษทางอากาศหลักการระบายอากาศในการทำงาน ได้แก่ การระบายอากาศแบบทั่วไปและการระบายอากาศเฉพาะที่ การออกแบบการระบายอากาศแบบทั่วไปและการระบายอากาศเฉพาะที่ การระบายอากาศในอาคาร และการทดสอบระบบระบายอากาศ