เทคโนโลยีการบำบัดและการจัดการน้ำเสีย
(เทคโนโลยีการบำบัดและการจัดการน้ำเสีย)

หลักการและความสำคัญของการบำบัดน้ำเสีย ภาวะมลพิษทางน้ำและผลกระทบการจัดการน้ำเสียในชุมชน วิธีการบำบัดน้ำเสีย ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ระบบบ่อผึ่ง ระบบตะกอนเร่ง ระบบฟิล์มตรึง การออกซิไดส์และการตกผลึกทางเคมี การกำจัดธาตุอาหาร การบำบัดและกำจัดกากตะกอน การควบคุมและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่