จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
(จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา)

          ชนิด รูปร่าง ลักษณะ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต การดำรงชีวิต และอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์  วิธีบ่งชี้ชนิดจุลินทรีย์  ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นและสิ่งแวดล้อมจุลินทรีย์ที่ก่อโรคกับมนุษย์ โดยเฉพาะโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ภูมิคุ้มกันและการสร้างภูมิคุ้มกัน วงจรชีวิตและชีววิทยาของปรสิตที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย และฝึกปฏิบัติการเทคนิคทางจุลชีววิทยา