การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
(การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม)

รุปแบบและลักษณะต่างๆ ของโรงแรมในประเทศไทย การบริหาร การวางแผนพัฒนา งานโรมแรม การสร้างเครือข่ายงานโรงแรม