ภาวะผู้นำ
(ภาวะผู้นำกับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรการปกครองท้องถิ่น)

แนวคิดเกี่ยวกับวิทัศน์แนะนำความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำและการเสริมสร้างวิลัยทัศน์ของผู้นำ