ผู้นำกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ผู้นำกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์)

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับภาว่ะผู้นำ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความสำคัญในการวางแผนมนุษย์ในองค์การ