การบริหารงานสาธารณสุข
(การบริหารงานสาธารณสุข)

หลักการและความสำคัญในการบริหารงานสาธารณสุข องค์กรและการพํฒนาองค์กรในงานสาธารณสุข กลยุทธ์ในการบริหารงานสาธารณสุข การจัดการความขัดแย้ง ความร่วมมือและการบริหารทีมงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ การจัดการข้อมูลสาธารณสุข การวางแผนกลยุทธ์ในงานสาธารณสุข การสร้างตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลและการประเมิณผล นโยบายสาธารณสุข นวัตกรรมสาธารณสุข การจัดการบริการสุขภาพรวมทั้งการประกันคุณภาพ