สุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene)
(สุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene))

แนวคิดของงานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม องค์ประกอบในสิ่งแวดล้อมของการ

ทำงาน ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน  อันตรายเกิดทางกายภาพ อันตรายทางเคมี อันตรายทางชีวภาพ  หลักการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ใช้การเฝ้าระวัง สังเกตประเมินและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจประเมินหาสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับคนงานหรือวิศวกรปฏิบัติงานและทำการควบคุมอันตรายนั้นๆ  การควบคุมการปฏิบัติงาน  วิธีการต่างๆที่สามารถควบคุมหรือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการทำงานในสถานประกอบการ