สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
(HE&BEHAV.)

          หลักการ แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์สุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยของภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพและภาวะสุขภาพ กลวิธีทางสุขศึกษา การวางแผนงานโครงการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน

          Principles, concepts of behavioral sciences, health education, and health promotion in health care service system; health behaviors and factors related to health risks and health conditions; health education strategies, program and project planning for health behavioral promotion and change at individual, family, and community level.