การสาธารณสุข
(การสาธารณสุข)

ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญของการสาธารณสุขต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ดัชนีชี้วัดทางด้านสุขภาพ พัฒนาการของการสาธารณสุข รวมทั้งโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ การจัดการ บทบาทในการดำเนินงานทางด้านสุขภาพของหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งนโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุขในด้านต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของบุคคลและชุมชน โดยใช้หลักการเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตร่วมกันในชุมชนและเน้นองค์ประกอบทางด้านประชากรที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน