การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

แนวทางความคิด ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิธีการพัฒนานโยบายของรัฐในการพัฒนากระบวนการในการพัฒนาเทคนิคต่างๆ ที่ใช้การหาความจำเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรม