- “หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ออกแบบเพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้รับคุณวุฒิ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ตำรวจ ปลัดอำเภอ นิติกร พนักงานสินเชื่อ

Page: ()   1  2
Courses 
ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จGuest access requires password
จริยธรรมในการบริหารGuest access requires password
การบริหารกระบวนการยุติธรรมGuest access requires password
การบริหารพัสดุGuest access requires password
ารจัดการสำนักงานสมัยใหม่Guest access requires password
การประกันสังคมGuest access requires password
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์Guest access requires password
ระเบียบวิธีวิจัยGuest access requires password
วิชาภาวะผู้นำกับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรการปกครองท้องถิ่นGuest access requires password
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพInformation
ภาวะผู้นำInformation
ทฤษฎีการเมืองInformation
ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่นInformation
ผู้นำกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์Information
การเมืองการปกครองของไทยInformation
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Information
การบริหารการพัฒนาInformation
กฎหมายปกครองInformation