- “หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ออกแบบเพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้รับคุณวุฒิ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ตำรวจ ปลัดอำเภอ นิติกร พนักงานสินเชื่อ

Page:  1  2  ()
Courses 
บริหารกระบวนการยุติธรรมGuest access requires password
การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนGuest access requires password
ภาวะผู้นำกับธรรมาภิบาลในการบริหารงานปกครองท้องถิ่นGuest access requires password
หลักการปกครองท้องถิ่นGuest access requires password
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1Guest access requires password
องค์การและการจัดการGuest access requires password
ระบบการจัดการสารสนเทศGuest access requires password
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นGuest access requires password
การบริหารการศึกษาท้องถิ่นGuest access requires password
นวัตกรรมและการจัดการเปลี่ยนแปลงGuest access requires password
ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น1Guest access requires password
สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นGuest access requires password
สหภาพแรงงานGuest access requires password
กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์Guest access requires password
การประเมินทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรGuest access requires password
เทคนิคการจัดการสำนักงานสมัยใหม่Guest access requires password
การบริหารสวัสดิการและความมั่นคงGuest access requires password
การบริหารทรัพยากรมนุษย์Guest access requires password
การสรรหาและการคัดเลือกGuest access requires password
การพัฒนาบุคลิกภาพGuest access requires password