ปรัชญา, ปณิธาน, วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีปรัชญาคือ “กลจกรความรู้สู่การพัฒนาไทย" และวิสัยท์ศน์ คือ “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นกลจักรความรู้ที่ดีของธุรกิจ และอุตสาหกรรมไทย" และได้ มอบหมายใหหน่วยงานต่างๆได้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตน ในสวนของคณะเทคโนโลยซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ การศึกษาด้านเทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นต่อการผลิตบัณฑิตด้าน เทคโนโลยี ดังนั้นคณะเทคโนโลยีจึงได้กำหนดปรัชญาและวิสัยทัศน์ของหนวยงานดังนี้
ปรัชญา : บัณฑิตต้องรู้จริงและทำเป็น
วิสัยทัศน์ : นักเทคโนโลยีเป็นผู้มีความรู้และทำงานได้จริง ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

Subcategories
การโรงแรม
นิเทศศาสตร์สื่อดิจิตอล
สาขาวิชาการออกแบบสร้างสร้างสรรค์สารสนเทศ