ปรัชญา
- ถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณธรรม คือ นักบัญชี เทคโนโลยีสยาม

ปณิธาน
- มุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตที่มีทักษะเชิงประยุกต์ และมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติด้านการบัญชี