ปรัชญา : บัณฑิตต้องรู้จริงและทำเป็น 
วิสัยทัศน์ : นักเทคโนโลยีเป็นผู้มีความรู้และทำงานได้จริง ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ปณิธาน: ของคณะเทคโนโลยี คือ “คณะเทคโนโลยี มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพตรงตามความต้องการ”

Subcategories
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า