ปรัชญา : “สมาร์ททักษะ ลักษณะโดดเด่น เน้นวิชาการ ผสานคุณธรรม นำธุรกิจ” 
วิสัยทัศน์ : “คณะบริหารธุรกิจมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กับการมีคุณธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความ ต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม” 
ปณิธาน: “มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละธุรกิจได้” 

Subcategories
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการตลาด
สาขาการเงินและการธนาคาร