• แนวความคิด  วัตถุประสงค์  และประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ  อุปสรรค และปัญหาของธุรกิจ  ที่ต้องการใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ  กระบวนการ การทำวิจัย   ระเบียบวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล  โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฐานข้อมูล  การบันทึก และการวิเคราะห์ข้อมูล  ศึกษาปัญหาของธุรกิจเพื่อเขียนข้อเสนอ และดำเนินงานวิจัย

    Guest access: 142-301 การวิจัยทางธุรกิจ (Business Research)