• รูปแบบของการจัดทำรายงานการเงินในรูปแบบต่างๆ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วน การจัดทำรายงานผลของการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของกิจการ เพื่อใช้ในการตัดสินใจดำเนินงานทางธุรกิจและการลงทุน

 • ศึกษาความหมาย ความสำคัญและประเภทของการสินเชื่อ การกำหนดนโยบายการพิจารณาให้สินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ การจัดการควบคุม การกำหนดเงื่อนไข และวงเงินสินเชื่อ การค้ำประกัน การพิจารณาโครงการเพื่อการตัดสินใจและการติดตามสินเชื่อ แนวปฎิบัติในการเรียกเก็บหนี้ การจัดการสินเชื่อที่มีปัญหาและข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสินเชื่อทางการเงิน

 • ศึกษาความสำคัญของการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน แนวความคิดทางการตลาด ประเภทและลักษณะของการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กิจการ ลูกค้า คู่แข่งขัน และเทคนิคการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ความรู้ทางเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

  Guest access requires password: การขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ศึกษาวิวัฒนาการของเงินตรา มาตรฐานเงินตรา หน้าที่และความสำคัญของเงิน เครื่อมือเครดิต นโยบายการเงินและการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และเงินตึง การบริหารการเงินระหว่างประเทศ หน้าที่และความสำคัญของธนาคารพาณิชย์ บทบาทและหน้าที่ของธนาคารกลาง และสถาบันการเงินต่างๆ ในตลาดการเงิน

  Guest access requires password: การเงินและการธนาคาร
 • ศึกษาเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การประยุกต์ทฤษฎีความน่าจะเป็นในปัญหาทางธุรกิจ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างการประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพันธ์ การพยากรณ์สถานการณ์ทางธรุกิจ และตัวแปรทางธุรกิจ เลขดัชนี ทฤษฎี การตัดสินใจ และหารประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ

  Guest access requires password: สถิติธุรกิจ
 • ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของทฤษฎีการเงิน ขอบเขตและหน้าที่อย่างกว้างๆ ของผู้บริหารทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุน การทำงบประมาณเงินสด การอ่านหรือการวิเคราะห์งบการเงินการจัดการเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจัดหาทุนและโครงสร้างทางการเงิน ตลอดจนมูลค่าของกิจการ

  Guest access requires password: การเงินธุรกิจ
 • การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์ 

  Guest access requires password: การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์
 • ศึกษาโครงสร้างการจัดองค์การ   ระบบงาน และการบัญชี ลักษณะงาน และการให้บริการในด้านต่าง ๆ  ของสถาบันการเงิน  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้ง  การบริหารเงินทุน  สินทรัพย์  หนี้สิน และสภาพคล่อง  การบริหารกำไร   ตลอดจน   การวิเคราะห์ฐานความเชื่อมั่นของสถาบันการเงิน ทางด้านเศรษฐกิจการเงินปัจจุบัน  การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ โดยใช้กรณีศึกษาของประเทศไทย

  Guest access requires password: การบริหารสถาบันการเงิน ( Financial Institutions Management )
 • แนวความคิด  วัตถุประสงค์  และประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ  อุปสรรค และปัญหาของธุรกิจ  ที่ต้องการใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ  กระบวนการ การทำวิจัย   ระเบียบวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล  โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฐานข้อมูล  การบันทึก และการวิเคราะห์ข้อมูล  ศึกษาปัญหาของธุรกิจเพื่อเขียนข้อเสนอ และดำเนินงานวิจัย

  Guest access: การวิจัยทางธุรกิจ (Business Research)